Rashi on Shabbat 9a:3רש"י על שבת ט׳ א:ג׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shabbat 9a:3"
Toggle Reader Menu Display Settings
9a:3ט׳ א:ג׳

תוך הפתח - של מבוי דהיינו רחב האסקופה:

צריך לחי אחר להתירו - שהלחי המתיר את המבוי סתמיה נגד האסקופה וזקוף עליה וקסבר אסור להשתמש נגד הלחי אלא מחודו הפנימי ולפנים הוי היכר המחיצה: