Rashi on Shabbat 99b:2רש"י על שבת צ״ט ב:ב׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shabbat 99b:2"
Toggle Reader Menu Display Settings
99b:2צ״ט ב:ב׳

הרי עקירה באיסור - מרה"ר:

הרי הנחה באיסור - ברה"י:

ממקום פטור קאתיא - שאי אפשר שלא הגביה תחילה למעלה מן העמוד שהוא מקום פטור שאינו אויר רה"ר ואויר רה"י נמי לא הוי דכי אמרינן רה"י עולה עד לרקיע ה"מ כנגד רה"י אבל האי מקמי דלימטי לאויר עמוד אגבהיה למעלה מעשרה: