Rashi on Shabbat 97a:17רש"י על שבת צ״ז א:י״ז
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shabbat 97a:17"
Toggle Reader Menu Display Settings
97a:17צ״ז א:י״ז

כלבוד דמי - דרשות שאינו גבוה ג' בטל אצל רה"ר:

אמר ליה - סברא היא:

לפי שאי אפשר - להחליק רה"ר מגבשושית כאילו נלקטו במלקט ורהיטני פלי"ינה (מקצועה) בלע"ז והן בשני גווני כלים של עץ וברזל חד נעוץ בתוכו ובהן משוה פני רוחב הקרש ומחליקה הלכך גבשושיות נמי רה"ר: