Rashi on Shabbat 95a:5רש"י על שבת צ״ה א:ה׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shabbat 95a:5"
Toggle Reader Menu Display Settings
95a:5צ״ה א:ה׳

זילחא - לרבץ הבית ורצפת אבנים היתה בכל העיר:

מהבלא - שהיה אבק עולה ומרבה הבל:

לאו אדעתאי - לא הייתי זכור ורבותי פירשו לא סבירא לי: