Rashi on Shabbat 90a:9רש"י על שבת צ׳ א:ט׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shabbat 90a:9"
Toggle Reader Menu Display Settings
90a:9צ׳ א:ט׳

הרי עלי ברזל - לבדק הבית:

לכליא עורב - טבלאות של אמה היו עושין והן חדין כסכין סביבותיהם ומסמרין חדין בכולן ומחפין בהן גגו של היכל למנוע את העורבים מלישב:

ממעה כסף - נחשת שוה מעה כסף:

צנורא - מזלג קטן [כעין] שטוין בו זהב ולבדק הבית למאי חזי:

שמוחטין בו פתילות - ומנקבין ראשיהן לעדויי חושכן מוקיי"ר: