Rashi on Shabbat 90a:6רש"י על שבת צ׳ א:ו׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shabbat 90a:6"
Toggle Reader Menu Display Settings
90a:6צ׳ א:ו׳

מתני' פלפלת כל שהוא - ואינו פלפל שלנו ובגמרא מפרש כל שהוא למאי חזי:

מיני בשמים כל שהן - לריח טוב:

מיני מתכות כל שהוא - ראוי לדרבן קטן: שמצניעין אותו לרפואה ל"ג:

מקק ספרים - אכילת תולעת אוכלת הספרים ומרקבן ושמו מקק:

שמצניעין אותן לגונזן - שכל דבר קדש טעון גניזה:

מאומה - אלמא אחשביה קרא לאיסורא והא דתנן (לעיל שבת דף עה.) כל שאינו כשר להצניע כו' ואוקימנא למעוטי עצי אשירה דלא כר' יהודה: