Rashi on Shabbat 86b:4רש"י על שבת פ״ו ב:ד׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shabbat 86b:4"
Toggle Reader Menu Display Settings
86b:4פ״ו ב:ד׳

של ישראל במעי כותית מהו - מי מסרחת בג' ימים כישראלית ואי פלטה ליה בתר ג' טהור הנוגע בטיפה או לא ולהכי נקט שכבת זרע של ישראל דאילו דכותי אמרינן במסכת נדה קריו טהור בפ' בנות כותים (נדה דף לד.):

דדייגי במצות - לקיים מצות וחרדים בדבר ומתוך דאגה מתחממין כדכתיב (תהילים ל״ט:ד׳) חם לבי בקרבי:

חביל - חם:

דאית לה פרוזדור - בשר כותלי בית הרחם בולט מן השינים ולחוץ ובית הרחם הוי מן השינים ולפנים:

אשה אית לה פרוזדור - לפיכך לא שליט בה אויר בגופה ומתחממת: