Rashi on Shabbat 62b:6רש"י על שבת ס״ב ב:ו׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shabbat 62b:6"
Toggle Reader Menu Display Settings
62b:6ס״ב ב:ו׳

ראשית שמנים - מובחר שבשמנים: