Rashi on Shabbat 56b:8רש"י על שבת נ״ו ב:ח׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shabbat 56b:8"
Toggle Reader Menu Display Settings
56b:8נ״ו ב:ח׳

הכא נמי דבנה - קשיא היא: