Rashi on Shabbat 56b:5רש"י על שבת נ״ו ב:ה׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shabbat 56b:5"
Toggle Reader Menu Display Settings
56b:5נ״ו ב:ה׳

שלמה חטא - בע"ז: