Rashi on Shabbat 38b:7רש"י על שבת ל״ח ב:ז׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save 'Rashi on Shabbat 38b:7'
Toggle Reader Menu Display Settings
38b:7ל״ח ב:ז׳

תניא כוותיה דאביי - דאסור לסמוך אתנור: