Rashi on Shabbat 37a:3רש"י על שבת ל״ז א:ג׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shabbat 37a:3"
Toggle Reader Menu Display Settings
37a:3ל״ז א:ג׳

שתי כירות המתאימות - מחוברות יחד וקיר של חרס מפסקת ביניהם:

משהין על גבי גרופה וקטומה - דלא חיישינן משום דסליק לה הבלא מאידך:

ומה הן משהין - על הגרופה:

לא יחזיר - בשבת: