Rashi on Shabbat 35b:8רש"י על שבת ל״ה ב:ח׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shabbat 35b:8"
Toggle Reader Menu Display Settings
35b:8ל״ה ב:ח׳

חזן הכנסת - שמש הציבור:

להוליך שופרו לביתו - שהיה גג מיוחד בגובה העיר ואמצעיתה לתקוע שם ומשם מוליכו לביתו אלמא אכתי לא נקיט קדושת שבת עלייהו:

לשיעורין - פעמים שביתו קרוב פעמים שביתו רחוק:

בראש גגו - שתקע שם:

שאין מטלטלין - אפילו ברשות היחיד: