Rashi on Shabbat 35b:4רש"י על שבת ל״ה ב:ד׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shabbat 35b:4"
Toggle Reader Menu Display Settings
35b:4ל״ה ב:ד׳

שש תקיעות - אף התרועות במנין דסדר שלהן תקיעה תרועה ותקיעה:

להבטיל ממלאכה שבשדות - ויהא להן שהות ליכנס לעיר:

להבטיל העיר - ממלאכה:

והחנויות - ממקח וממכר:

לחלוץ תפילין - והדלקת נר ברביעית:

להדביק פת בתנור - ועדיין יש שהות כדי שיקרמו פניה שהיו ממהרים התקיעות כדי להוסיף מחול על הקדש:

ותוקע ומריע ותוקע - הרי שש:

ושובת - חל שבת עליו: