Rashi on Shabbat 32b:3רש"י על שבת ל״ב ב:ג׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shabbat 32b:3"
Toggle Reader Menu Display Settings
32b:3ל״ב ב:ג׳

לשוא הכיתי - בתמיה וכי בחנם הכיתים אינו אלא בשביל המוסר דהיינו תורה לא לקחו לא למדו לשון לקח:

על עסקי שוא - ששקרו בנדריהם דדמי לשבועה:

והא בעון נדרים אמר בברייתא קמייתא ומשני ההיא קמייתא בתר הך איתמר דמעיקרא אמר בעון ביטול תורה ובתר דשמע מר' אלעזר דשמע מר' שמעון אבוה דהוה רביה דרבי בעון נדרים אמר איהו נמי הכי: