Rashi on Shabbat 32b:2רש"י על שבת ל״ב ב:ב׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shabbat 32b:2"
Toggle Reader Menu Display Settings
32b:2ל״ב ב:ב׳

אם אין לך לשלם - עולות והקדשות שתדור:

משכבך - אשתך:

אל תתן את פיך - בנדר לחטיא את בשרך לחייב את בניך:

לפני המלאך - גזבר של הקדש:

כי שגגה - בשוגג קפצתי לנדור ולא אשלם:

על קולך - בשביל קול נדריך: