Rashi on Shabbat 32a:4רש"י על שבת ל״ב א:ד׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shabbat 32a:4"
Toggle Reader Menu Display Settings
32a:4ל״ב א:ד׳

בדיק - הספינה שלא יהא בה נקב:

מנכין - פוחתין:

קטנתי מכל החסדים - הוקטנו ונתמעטו זכיותי בשביל החסדים אשר עשית וגו':

יומא דשותא - שמנשבת בו הרוח דרומית חזקה המפלת חומות ועוקרת אילנות:

לביני דקלי - שלא יפיל הרוח דקל עליו: