Rashi on Shabbat 20a:5רש"י על שבת כ׳ א:ה׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shabbat 20a:5"
Toggle Reader Menu Display Settings
20a:5כ׳ א:ה׳

אברים ופדרים הוא דאתא - להתיר את הקטירן כל הלילה אבל מדורת בית המוקד שאינה צורך גבוה אלא צורך כהנים לא הותרה וסמוך לחשיכה היינו טעמא דלא גזור משום דכהנים זריזין הם שכולם היו בני תורה וחרדים ונזכרים ולא אתו לחתויי משתחשך: