Rashi on Shabbat 157a:1רש"י על שבת קנ״ז א:א׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shabbat 157a:1"
Toggle Reader Menu Display Settings
157a:1קנ״ז א:א׳

אין מבקעין עצים מן הקורות - סואר של הקורות המוקצות וסדורות לבנין:

ולא מן קורה - הישנה שנשברה היום ומהשתא להסקה קיימא ואפ"ה אסור הואיל ובין השמשות לא איתכן להכי:

מתחילין - להסיק בערימת התבן קא סלקא דעתך בתיבנא סריא דסתמיה להסקה:

אבל לא בעצים שבמוקצה - שהניחם ברחבה שאחורי ביתו והקצם לימות הסתיו. מוקצה רחבה שאחורי בתים שהקצה אחורי ביתו להכניס שם דבר לאוצר:

בארזי ואשוחי - ארז זכר וארז נקבה שעומדין לבנין: