Rashi on Shabbat 156a:11רש"י על שבת קנ״ו א:י״א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shabbat 156a:11"
Toggle Reader Menu Display Settings
156a:11קנ״ו א:י״א

אמר להו רבי חנינא - לתלמידים שקראו פנקסו של ר' יהושע:

מזל שעה - ז' מזלות הן המשמשין את השעות חנכ"ל שצ"ם חמה היינו חמה ממש והוא אחד מן המזלות וכן לבנה והשאר הוויין כוכבים:

זיותן - כשמש המאיר:

אכיל מדיליה - כשמש שאינו מסיג גבול רעהו למשול בלילה:

ורזוהי גליין - אין לו רשות לכסות סודו ונסתרותיו אלא כשמש הזה שהוא פומבי לכל:

ורזוהי כסיין - כלבנה שאינה מאירה:

דתלי ביה נורא - אש תלוי באותו מזל יצר של תשמיש בוער כתנור:

מזל כוכב - הוא סופר של מזל חמה לכתוב דרך הילוכו ותקופותיו ומצוי אצלו תמיד:

סביל מרעין - כלבנה זו שמתנוונה והולכת:

בנאי וסתיר - כלבנה זו שגדילה ומתמעטת:

אכיל לא דיליה - כלבנה המסגת גבול החמה למשול אף ביום:

ורזוהי כסיין - כלבנה שאינה מאירה:

דבשבתאי - מזל כוכב ששמו שבתאי:

בטלין - כמו לא ישבותו (בראשיח ח):

צדקן במצות - צדקה לעניים דקרי ליה מצוה (בכל) לשון אגדה:

גנבא - ליסטים ההורג נפשות:

אומנא - מקיז דם:

עניש - בני אדם העוברין על דבריו: