Rashi on Shabbat 143a:11רש"י על שבת קמ״ג א:י״א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shabbat 143a:11"
Toggle Reader Menu Display Settings
143a:11קמ״ג א:י״א

גרעינין - של תמרים והם לבהמה:

ארמייתא - תמרים רעים הם ומאכילין התמרים עצמן לבהמה הלכך אגב אימייהו לבהמה נמי קיימי:

פרסייתא - תמרים טובים הם ואין מאכילין אותן לבהמה: