Rashi on Shabbat 142a:4רש"י על שבת קמ״ב א:ד׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shabbat 142a:4"
Toggle Reader Menu Display Settings
142a:4קמ״ב א:ד׳

תיהוי כלכלה בסיס - והיא עצמה תיאסר:

מליאה פירות - דעיקר נעשית בסיס לפירות הלכך אבן מיטלטלת אגב כלי ופירות שהוא מותר:

ונינקטינהו בידים - ילקטם מעל הארץ בידיו ויחזירה לכלכלה ויטלטלם ולמה התירו אבן לטלטל אגב כלי ופירות:

בפירות המיטנפין - בפירות מבושלין ורכין מאד כגון תאנים ותותים וענבים שאם ישליכם לארץ יטנפו: