Rashi on Shabbat 130a:1רש"י על שבת ק״ל א:א׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shabbat 130a:1"
Toggle Reader Menu Display Settings
130a:1ק״ל א:א׳

מתני' רבי אליעזר אומר אם לא הביא כלי - איזמל למול את התינוק וקאי אמתניתין דפרקין דלעיל דסליק מיניה וכל צרכי מילה עושין בשבת:

מגולה - בפני הכל ובגמרא מפרש אמאי מצריך ליה לגלוייה:

ובסכנה - שגזרו ארמאים על המילה:

מכסהו ע"פ עדים - שיעידו שאיזמל של מצוה הוא מביא ולא יחשדוהו: