Rashi on Shabbat 127b:2רש"י על שבת קכ״ז ב:ב׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shabbat 127b:2"
Toggle Reader Menu Display Settings
127b:2קכ״ז ב:ב׳

בפחי נפש - בדאבון נפש: