Rashi on Shabbat 112a:7רש"י על שבת קי״ב א:ז׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shabbat 112a:7"
Toggle Reader Menu Display Settings
112a:7קי״ב א:ז׳

השתא פטור אבל אסור הוה קשיא לי - אמאי אסור:

מ"ט - קשיא לך:

א"ל משום דבחול נמי - אני מתירו בכל יום וקושרו התינוק לפי רגלו:

אי הכי מותר לכתחילה - ומעיקרא סבר דלא רגיל למעבד הכי וקטרא דאושכפי הוה שרגיל להיות קבוע: