Rashi on Shabbat 109b:7רש"י על שבת ק״ט ב:ז׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shabbat 109b:7"
Toggle Reader Menu Display Settings
109b:7ק״ט ב:ז׳

ואי לא - אי לית ליה פותנק א"נ אכליה ולא איתסי:

תחלי - שחלי כרישו"ן:

לימוץ גרמא - יהא מוצץ אבר יפה מאותו בשר וימץ שמנו בפיו:

גורדא דאסינתא - קליפה גרודה מן הסנה:

מעילאי לתתאי - שתהא גרודה מלמעלה למטה:

דלמא נפק - התולעים:

איידי פומיה - דרך פיו:

בי שבבי - בין השמשות בחשכותא דשמשי. ל"א בי שבבי בבית אחד משכניו שלא יריח הוא הריח שהוא קשה לו:

נסכרינן לנקבים דיליה - יסתום נחיריו שלא יריח ל"א יסתום נחיריו ונקבי אזניו שלא יצא כח המשקה מגופו:

מפני אפשיחה - מקום שנפשח הדקל אישברנקי"ר: