Rashi on Shabbat 109b:3רש"י על שבת ק״ט ב:ג׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shabbat 109b:3"
Toggle Reader Menu Display Settings
109b:3ק״ט ב:ג׳

ביפין - שכן רוחצין בהן בחול לרחיצה שאינה לרפואה:

ברעים - אין רוחצין דמוכחא מלתא דלרפואה ותרוייהו בדאישתהי:

מי המשרה אמי המשרה לא קשיא - הך דקתני רוחצין במי המשרה אהנך תרתי דלעיל דקתני אבל לא במי המשרה הא דאישתהי הא דלא אשתהי: