Rashi on Shabbat 100b:9רש"י על שבת ק׳ ב:ט׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shabbat 100b:9"
Toggle Reader Menu Display Settings
100b:9ק׳ ב:ט׳

ארעא סמיכתא היא - וכל המים כרמלית הן:

סמיכתא - עבה: