Rashi on Shabbat 100a:4רש"י על שבת ק׳ א:ד׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shabbat 100a:4"
Toggle Reader Menu Display Settings
100a:4ק׳ א:ד׳

וזרק לתוכה - מרה"ר מידי דנייחא כגון אבן או מים:

חייב - ולא אמרינן כיון דמלא הוא לא הוי רה"י דמבטל להו מחיצות:

מלאה פירות - פטור דבטיל מחיצות כאילו מלאוה עפר:

תניא נמי הכי - דמים לא מבטלי מחיצה:

מן הים לאיסרטיא - מכרמלית לרה"ר פטור:

איסרטיא - הוא סרטיא:

ר"ש אומר אם יש - בים במקום שזרק גומא מיוחדת לבדה עמוקה עשרה ורחבה ד' רה"י לעצמה היא ולא הוי כשאר ים אף על גב דים נמי עמוק הוא וממילא שמעינן מדר"ש דמים לא מבטלי מחיצה: