Rashi on Sanhedrin 9b:6רש"י על סנהדרין ט׳ ב:ו׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Sanhedrin 9b:6"
Toggle Reader Menu Display Settings
9b:6ט׳ ב:ו׳

והזימום לעדי האב - היאך אתם מזימים את אלו לומר שעמכם היו במקום פלוני והלא אתם עמנו הייתם במקום פלוני:

עדי האב נהרגין - שרצו להרוג עדי הבעל:

ומשלמין ממון - מאה כסף לבעל שבאו לחייבו כשהזימו את עדיו:

ממון לזה - לבעל:

ונפשות לזה - ונהרגין בשביל העדים דקסבר רב יוסף כי פטר רחמנא מתחייב בנפשו מן התשלומין היכא דמיתה וממון משום חד קאתו עליה: