Rashi on Sanhedrin 9b:3רש"י על סנהדרין ט׳ ב:ג׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Sanhedrin 9b:3"
Toggle Reader Menu Display Settings
9b:3ט׳ ב:ג׳

בבדיקות - זה אומר כליו של בועל שחורים וזה אומר לבנים:

חקירות - איזה יום ואיזו שעה וכיוצא בהם שהעדים באים על ידיהם לידי הזמה ורבי מאיר סבר הכחשת בדיקות שמה הכחשה ולא מיקטלא ורבנן סברי כיון דבחקירה נמצאו מכוונים הכחשה דבדיקות לאו הכחשה היא דלא רמו סהדי אדעתיהו למיבדק כולי האי: