Rashi on Sanhedrin 85a:3רש"י על סנהדרין פ״ה א:ג׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Sanhedrin 85a:3"
Toggle Reader Menu Display Settings
85a:3פ״ה א:ג׳

ואחר מי התירו - לקללו ולהכות את חבירו והלא כל ישראל הוזהרו על הכאת חביריהם ועל קללתם כדילפינן בד' מיתות (לעיל ד נח:) אפ"ה נעשה שליח ב"ד לכך דכתיב (דברים כ״ה:ג׳) ארבעים יכנו וכתיב (במדבר ה׳:כ״א) יתן ה' אותך: