Rashi on Sanhedrin 70a:12רש"י על סנהדרין ע׳ א:י״ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Sanhedrin 70a:12"
Toggle Reader Menu Display Settings
70a:12ע׳ א:י״ב
1 א

לשלם שכר לרשעים - שמתעדנין בו בעולם הזה ומקבלין בו שכר מצוה שעושין בעולם הזה:

2 ב

לאובד - היינו רשע שנטרד והולך לו:

3 ג

למרי נפש - לאבלים לפכוחי צערייהו: