Rashi on Sanhedrin 67a:5רש"י על סנהדרין ס״ז א:ה׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Sanhedrin 67a:5"
Toggle Reader Menu Display Settings
67a:5ס״ז א:ה׳

ואם היה המסית ערום ואינו יכול לדבר בפניהם - כלומר אומר איני יכול לפרסם הדבר מפני יראת ב"ד:

מכמינין לו - דמתרגמינן וארב לו וכמן ליה (דברים יט) מעמידין ליה מארבין אחורי הגדר לשמוע דבריו:

ביחוד - כלומר אין איש עכשיו עמנו ויכול אתה לומר מה שאמרת לי: