Rashi on Sanhedrin 65b:11רש"י על סנהדרין ס״ה ב:י״א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Sanhedrin 65b:11"
Toggle Reader Menu Display Settings
65b:11ס״ה ב:י״א

מה היום מיומים - למה תחשב יום שבת יותר משאר ימים:

ומה גבר מגוברין - מה לאיש כמוך להיות שר וגדול מכל אנשים:

דמרי צבי - אדני חפץ לגדלני המלך קיסר המשילני:

שבת נמי דמרי צבי - הקב"ה חפץ והזהיר על כבודו: