Rashi on Sanhedrin 5a:10רש"י על סנהדרין ה׳ א:י׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Sanhedrin 5a:10"
Toggle Reader Menu Display Settings
5a:10ה׳ א:י׳

מאי רשותא - דרבה בר חנה:

יורה - איסור והיתר אמר להם רבי יורה ולקמן פריך אי גמיר למה ליה רשותא בהוראה:

ידין - ברשות ויפטר מלשלם:

יתיר בבכורות - יראה במומין ואם קבוע הוא יתירנו לשוחטו דביומיה דרבי אין לבכור תקנה עד שיפול בו מום דאחר חורבן היה: