Rashi on Sanhedrin 59b:13רש"י על סנהדרין נ״ט ב:י״ג
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Sanhedrin 59b:13"
Toggle Reader Menu Display Settings
59b:13נ״ט ב:י״ג

לא הותר בשר באכילה דכתיב הנה נתתי לכם את כל עשב וגו' - לכם ולחיות נתתי העשבים והאילנות ואת כל ירק עשב לאכלה אבל לא חית הארץ נתונה לכם: