Rashi on Sanhedrin 48a:20רש"י על סנהדרין מ״ח א:כ׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Sanhedrin 48a:20"
Toggle Reader Menu Display Settings
48a:20מ״ח א:כ׳

לאו מילתא היא - וטעמייהו דר"מ ורבי נתן לאו משום איסורי הנאה הוא אלא לפי שנתבזה המת עליהן כשגבו אותם בשמו:

ת"ק סבר - מחיים אחליה לזילותיה וניחא ליה שיתבזה לאחר מיתתו להנאת יורשין: