Rashi on Sanhedrin 42a:5רש"י על סנהדרין מ״ב א:ה׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Sanhedrin 42a:5"
Toggle Reader Menu Display Settings
42a:5מ״ב א:ה׳

תפקידם - מצוה שצויתם להתנהג בהילוך תקופותיהם:

ששים ושמחים - כדכתיב (תהלים יט) ישיש כגבור:

פועלי אמת - הן שאינם משנים את סדרם:

וללבנה אמר - הקב"ה שתתחדש בכל חדש:

עטרת תפארת - היא זו לעמוסי בטן סימן הוא להם שאף הם שמונים להם עתידים להתחדש בגלותן כמותה ולפאר יוצרם: