Rashi on Sanhedrin 40a:1רש"י על סנהדרין מ׳ א:א׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Sanhedrin 40a:1"
Toggle Reader Menu Display Settings
40a:1מ׳ א:א׳

מתני' היו בודקין אותן - אסידרא דמתניתין דסליק מיניה קאי אחר שאיימו עליהן היו בודקין אותן:

בשבע חקירות - בגמרא יליף להו מקראי:

באיזה שבוע - של יובל:

באיזה שנה - של שבוע:

בכמה בחודש - בעשרים או בעשרים וחמשה:

באיזה יום - של שבת אע"פ שאמרו בכך וכך בחודש אעפ"כ שואלין להן באיזה יום בשבת היה לפי שכל השבע הללו באות להביאן לידי הזמה ושמא יש עדים להזימן ואין מעלין על לבן חשבון של חודש אם היו אלו עמהן אותו היום במקום אחר וכששואלין אותן באיזה יום והם אומרים ביום פלוני נזכרים עדי הזמה להזימם:

באיזו שעה - של יום שמא אין עדים להזימן לכל היום ויש עדים להזימן אותה שעה:

באיזה מקום - שזו היא המועלת להביא את כל החקירות להזמה דבלאו הכי לא מתזמי:

רבי יוסי אומר כו' - טעמיה קאמר בברייתא בגמרא: