Rashi on Sanhedrin 34b:18רש"י על סנהדרין ל״ד ב:י״ח
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Sanhedrin 34b:18"
Toggle Reader Menu Display Settings
34b:18ל״ד ב:י״ח

דילמא דיני נחלות קאמרת - דביום הויא צואת מת דין פסוק ואין צריך עוד לדיינין ובלילה לא הוי דין פסוק וצריך דיינין ואלו ששמעו צואת המת יעידו בפניהם:

לחוקת משפט - בפרשת נחלות דאיש כי ימות וגו' כתיבא:

אורעה - נסתיימה:

להיות דין - דמשמע הפלת נחלות דין קצוב הוא בשעת המיתה הכל כמו שאמר המת ואין הדבר צריך דיינין אלא כל אחד מיורשיו יחזקוהו שומעי הצוואה בשלו: