Rashi on Sanhedrin 31b:3רש"י על סנהדרין ל״א ב:ג׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Sanhedrin 31b:3"
Toggle Reader Menu Display Settings
31b:3ל״א ב:ג׳

סימפון - שובר ויצא מתחת יד לוה כמשפטו:

יתקיים - השטר בחותמיו יעידו עדים על חתימות ידיהן וכשר:

אין עליו עדים - והרי הוא יוצא מתחת יד שליש ולא מתחת יד הלוה הואיל ושניהם מודים שזה מינהו להיות שליש ביניהם כשר:

או שיצא אחר חיתום שטרות - בתוך שטר המלוה נכתב השובר תחת העדים כשר שהרי המלוה עצמו מוחזק בשטרו ואי לאו דפרעיה לא הוה שביק למיכתב תברא בגוויה: