Rashi on Sanhedrin 26a:14רש"י על סנהדרין כ״ו א:י״ד
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Sanhedrin 26a:14"
Toggle Reader Menu Display Settings
26a:14כ״ו א:י״ד

ימכרו לכהן - דהא שרייה לי' תרומה:

בדמי תרומה - כלומר בזול דתרומה אין דמיה יקרים כחולין לפי שאינה ראויה אלא לכהנים כלומר ימכרנה בעליהם לכהנים במה שיכול חוץ מדמי התרומה שהוא חייב לתתם לכהן בחנם דמותר למכור שביעית ע"מ לאכול היא ודמיה קודם הביעור: