Rashi on Sanhedrin 106a:11רש"י על סנהדרין ק״ו א:י״א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Sanhedrin 106a:11"
Toggle Reader Menu Display Settings
106a:11ק״ו א:י״א

השמיעי - הוי שומעת לתשמיש:

פיעור - כך היתה עבודתו של פעור שמתריזים לפניו:

ה"ג כלום מבקשין ממך אלא פיעור והוא עושה ושוב אומרת לו כפור בתורת משה רבך והוא עושה:

וינזרו לבשת - סרו מדרכם והלכו אחר הבשת:

כאהבם - מתוך תאות אהבתם לזנות היו משוקצים שכופרין בהקב"ה: