Rashi on Sanhedrin 105a:5רש"י על סנהדרין ק״ה א:ה׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Sanhedrin 105a:5"
Toggle Reader Menu Display Settings
105a:5ק״ה א:ה׳

והעולה על רוחכם היה לא תהיה - כל מה שאתם סבורים לא יהיה:

כל כי האי ריתחא - מי יתן ויבא לנו זה הכעס בחימה שפוכה אמלוך עליכם שיגאלנו בעל כרחנו וימלוך עלינו: