Rashi on Sanhedrin 105a:1רש"י על סנהדרין ק״ה א:א׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Sanhedrin 105a:1"
Toggle Reader Menu Display Settings
105a:1ק״ה א:א׳

דקא אתי מיהודה - דקאמר לו דוד ואתה אנוש כערכי אלופי ומיודעי שהיה קורא לאחיתופל מיודעי קרובי שהיה משבט יהודה כדוד:

מואב סיר רחצי - דוד דקא אתי ממואב:

סיר רחצי - גחזי שסר ונצטרע על עסקי רחיצה:

על אדום אשליך נעלי - אנעיל אותם בגן עדן:

אם יבא דוד שהרג את הפלשתי - ויצעק לפניך על שאתה נותן חלק לדואג ואחיתופל לעוה"ב מה אתה עושה להפיס דעתו שהם היו שונאין אותו:

אמר להם - עלי לפייסן ולעשותן ריעים ואהובים זה לזה והיינו התרועעי לשון ריעות: