Rashi on Rosh Hashanah 2a:1רש"י על ראש השנה ב׳ א:א׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Rosh Hashanah 2a:1"
Toggle Reader Menu Display Settings
Rashi on Rosh Hashanah
2a:1ב׳ א:א׳