118:22קי״ח:כ״ב
1 א

אבן מאסו הבונים. עם שהיו שפל בין האומות: