20:25כ׳:כ״ה
1 א

קח את אהרן. בדברי נחומים אמור לו אשריך שתראה כתרך נתון לבנך מה שאין אני זכאי לכך (שם יז):

קח את אהרן TAKE AARON by consoling words — say to him: Happy art thou that thou wilt see thy crown being given to thy son, something to which I am not privileged (Midrash Tanchuma, Chukat 17).