3:9ג׳:ט׳
1 א

כוש עצמה. כושים היו לה לחוזק:

2 ב

פוט ולובים היו בעזרתך. והפוטים והלובים אשר היו בעזרתך גם הם היו בחילה: